Maamysore

Maa Trust

Chairperson
Dr. S.kantha Jadhav
Secretary
Dr.M.A.Shekar
Treasurer
Dr.N.M.Seeinivas
Member Trustees
Dr. Kolar Narasimhamurthy
Dr. J.V.Narayan
Dr. S.Chandrashekar Shetty
Dr.R.Chandrashekhara
Dr.A.C.Sreeram  
Dr. H. N. Ramaprakash
Dr. K. A. Ranganath
Dr. Kanagal S. Sathyanarayana
Dr.R.Chandrashekhara

 

Maamysore